Databeskyttelseserklæring – modpart

Denne redegørelse giver vi til modparter og tredjemand i sager, der behandles hos Kredinor A/S.

I forbindelse med behandlingen af en sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om vores kunders modparter, repræsentanter og andre personer, som vi kommer i kontakt med i forbindelse med løsningen af en opgave.

Kredinor A/S, CVR 80767013, Lautruphøj 5, 2750 Ballerup, e-mail kredinor@kredinor.dk, tlf. 33646464 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af personer i stort omfang, i databeskyttelsesforordningens forstand.

Denne redegørelse giver information om:

 • Hvad er det for nogen oplysninger, vi behandler, og hvor får vi dem fra?
 • Hvad bruger vi oplysningerne til?
 • Har vi lov til det?
 • Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?
 • Din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet
 • Din ret til indsigelse
 • Mere information om dine rettigheder
 • Klage til Datatilsynet

Hvad er det for nogen oplysninger, vi behandler, og hvor får vi dem fra?

De oplysninger, som vi behandler om dig, vil typisk omfatte følgende kategorier:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail, telefon og andre kontaktdata
 • Oplysninger om Deres relation til vores klient eller til vores klients modpart

Undtagelsesvis, hvis og i det omfang det er relevant for opgavens løsning, kan de oplysninger, som vi behandler om dig tillige omfatte følgende kategorier:

 • Økonomiske forhold
 • Arbejdsmæssige og sociale forhold
 • CPR nummer
 • Helbredsmæssige forhold
 • Eventuelle strafferetlige forhold

Vi kan modtage oplysninger om dig fra vores kunde.

Vi kan desuden modtage oplysninger om dig fra andre, der har kendskab til dine personlige forhold, og som vi kommer i kontakt med under sagens behandling.

Derudover kan du selv give os personoplysninger. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder i civilretten eller i fogedretten.

Det er som udgangspunkt helt frivilligt, om du vil give os oplysninger om dig selv. Hvis du skal afgive forklaring under et retsmøde, vil du dog kunne have pligt til at besvare spørgsmål om dine personlige forhold.

Vi kan vælge selv at indhente oplysninger om dine almindelige stamdata som navn og adresse fra offentligt tilgængelige databaser.

På den måde sikrer vi os, at oplysningerne er opdaterede og korrekte. Vi kan desuden vælge selv indhente oplysninger om dine økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet, hvis det er nødvendigt for at udføre den opgave, vi er pålagt.

Oplysningerne om dig vil blive registreret og anvendt i sagen, såfremt og i det omfang det er relevant for opgavens løsning – uanset hvorfra vi modtager dem.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

De oplysninger, som vi behandler om dig, er underlagt vores pligt til diskretion.

Vi vil registrere og bruge personoplysningerne om dig med det formål at identificere dig entydigt, og med henblik på at løse den opgave, som vi er pålagt.

Derudover kan vi være pålagt at behandle oplysningerne om dig i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering eller anden lovregulering.

Vi vil kun registrere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre den opgave, som vi er pålagt, eller hvis det er oplysninger, som du selv har givet til os eller til vores repræsentant.

Hvis vi indhenter oplysninger om dit CPR-nummer og om dine almindelige stamdata, sker det alene med det formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Vi anvender ikke personoplysningerne om dig til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger om dig til:

 • Vores kunde
 • Vores kundes modpart eller dennes repræsentant.
 • Domstolene
 • Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten
 • Translatører eller andre, hvis serviceydelser er påkrævet under sagens behandling
 • Offentlige myndigheder
 • Dataverificeringsbureauer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for Danmark, med mindre du selv flytter til udlandet eller det er nødvendigt af hensyn til opgavens udførelse.

Har vi lov til det?

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f).

Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er grundlæggende vores kundes interesse i udførelsen af den opgave, vi er pålagt. I den konkrete sag kan også andre legitime interesser helt åbenbart være relevante som hjemmel for behandlingen.

Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til behandlingen af personoplysninger om dig med dette formål. Vores behandling af dine personoplysninger sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen, retsplejeloven og anden lovgivning, der regulerer eller fastsætter rammer for vores udførelse af den pålagte opgave.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger om dig i 5 år fra kundeforholdet er endeligt afsluttet.

Når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om opgaven med sikkerhed er endeligt afsluttet, om der er opstået uenighed vedrørende opgavens løsning, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 5-års dagen.

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: kredinor@kredinor.dk eller med almindelig post til Kredinor A/S. Du kan også ringe til os på 33646464, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Dette forudsætter dog, at vores behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at du selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.

Mere information om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk