Databeskyttelseserklæring – skyldner

Denne redegørelse giver vi til dig, der er skyldner i en inkassosag, der behandles hos Kredinor.

I forbindelse med behandlingen af en inkassosag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig. Det samme gælder under eventuelle retssager, der måtte udspringe af en inkassosag. Dette sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

Kredinor A/S, Lautruphøj 5, 2750 Ballerup, CVR nr. 80767013 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af skyldnere i stort omfang, i databeskyttelsesforordningens forstand.

Denne redegørelse giver information om:

 • Hvad er det for nogen oplysninger, vi behandler, og hvor får vi dem fra?
 • Hvad bruger vi oplysningerne til?
 • Har vi lov til det?
 • Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?
 • Din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, dataportabilitet og indsigelse
 • Mere information om dine rettigheder
 • Klage til Datatilsynet

Hvad er det for nogen oplysninger, og hvor får vi dem fra?
”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person. De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte (men omfatter ikke nødvendigvis) følgende kategorier:

 • Navn
 • Adresse, e-mail, telefon og andre kontaktdata
 • Oplysninger om gældsforholdet
 • Økonomiske forhold
 • Arbejdsmæssige og sociale forhold
 • CPR nummer
 • Helbredsmæssige forhold
 • Eventuelle strafferetlige forhold

Vi kan modtage sådanne oplysninger om dig fra vores klient, som du skylder penge (kreditor).

Tilsvarende oplysninger kan vi modtage fra andre, der har kendskab til dine personlige forhold. Det kan for eksempel være din eventuelle advokat eller andre, som repræsenterer dig.

Derudover kan du selv give os personoplysninger. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder i civilretten eller i fogedretten.

Det er som udgangspunkt helt frivilligt, om du vil give os oplysninger om dig selv. I fogedretten vil du dog have pligt til at besvare spørgsmål om dine økonomiske forhold.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger om dine almindelige stamdata som navn og adresse fra offentligt tilgængelige databaser. På den måde sikrer vi os, at oplysningerne er opdaterede og korrekte.

Vi vil desuden selv indhente oplysninger om dine økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.

Oplysningerne om dig vil blive registreret og anvendt i sagen, såfremt det er relevant for inddrivelsen af gælden – uanset hvorfra vi modtager dem.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Vi vil registrere og bruge personoplysningerne om dig med det ene formål at opnå betaling af kreditors tilgodehavende. Om nødvendigt vil der blive foretaget udlæg i dine eventuelle værdifulde aktiver efter retsplejelovens regler, så de kan sælges på tvangsauktion eller på anden måde sikre kreditors fordring.

Vi vil dog kun registrere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge kravet eller gennemføre inddrivelsen, eller hvis det er oplysninger, som du selv har offentliggjort eller givet til os, til vores repræsentant eller til vores klient.

Vi indhenter oplysninger om dit CPR-nummer og om dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Vi anvender ikke personoplysningerne om dig til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger om dig til:

 • Kreditor
 • Domstolene
 • Godkendte inkassokonsulenter
 • Vores faste advokatsamarbejdspartner, herunder ved eventuelle retssager
 • Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten
 • Vognmand, låsesmed eller andre håndværkere, der måtte blive antaget under en fogedsag
 • Translatører eller andre, hvis serviceydelser er påkrævet under sagens behandling
 • Din udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuelt udlæg i et tilgodehavende
 • Auktionshus, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv
 • Offentlige myndigheder, med henblik på at verificere din adresse
 • Dataverificeringsbureauer
 • Kreditoplysningsbureauer

Vi vil ikke overføre eller videregive dine personoplysninger til modtagere uden for Danmark, med mindre du selv flytter til udlandet.

Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

Har vi lov til det?
Vores behandling af almindelige personoplysninger om dig sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af følsomme personoplysninger om dig sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e) og f), der giver os lov til at behandle følsomme oplysninger, som du selv har offentliggjort, eller hvor behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Grundlaget for, at vi behandler eventuelle personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser er databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende.

Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til behandlingen af personoplysninger om dig med dette formål, og vor behandling sker ikke på grundlag af et eventuelt uopfordret samtykke.

Dit CPR-nummer behandler vi på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e) og f), der giver os lov til at behandle oplysninger, som du selv har offentliggjort, eller hvor behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vores behandling af dine personoplysninger sker endvidere inden for rammerne af bl.a. inkassoloven, renteloven, kreditaftaleloven og retsplejeloven. Derfor kan vores behandling af personoplysninger om dig tillige støttes på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, fordi behandlingen af personoplysninger om dig er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelser.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en inkassosag er endeligt afsluttet.

Når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om gælden er indfriet, om der er opstået uenighed vedrørende kravet eller sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Vi kan efter omstændighederne vælge at opbevare personoplysninger om dig i 10 år fra sagen er endeligt afsluttet, fordi det er den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4. Ekstraordinære forhold vil kunne begrunde en opbevaring af oplysningerne om dig i længere tid.

Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 5-års dagen.

Din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning,dataportabilitet og indsigelse
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: kredinor@kredinor.dk eller med almindelig post til Kredinor A/S. Du kan også ringe til os på 33646464, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Men dette forudsætter, at vores behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at du selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.

Da disse forudsætninger ikke alle er opfyldte, finder retten til dataportabilitet ikke anvendelse i inkassosager, der behandles hos os.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Mere information om dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk.